Webinar 5 december: Webinar Financiële rechtmatigheid van Opbrengsten

Exclusief voor klanten van Key2Control

Over het verslagjaar 2023 moet ook jouw gemeente in de jaarrekening verantwoording afleggen over de financiële rechtmatigheid. Natuurlijk ligt de focus nu vooral op het verantwoorden van de uitgaven. Het College van B&W dient hiervoor een rechtmatigheidsverklaring op te leveren waarmee bestuurlijk verantwoording kan worden afgelegd aan de gemeenteraad over de financiële rechtmatigheid. In de toekomst zal de reikwijdte van de financiële rechtmatgheidsverantwoording ook de opbrengsten moeten omvatten. Het bestuur moet kunnen steunen op een adequaat functionerend intern beheersingssysteem om primair te waarborgen dat jouw gemeente bij alle (financiële) beheershandelingen en transacties de wet- en regelgeving naleeft, zowel aan de opbrengstenkant als de uitgavenkant.

Waar gaat het webinar over?

Tijdens dit webinar vertellen we je welke nieuwe dimensie we toevoegen aan de financiële rechtmatigheid. Naast de uitgaven zijn natuurlijk ook de inkomstenkant (opbrengsten) van belang. We presenteren daarom 4 nieuwe normenkaders die helpen om binnen enkele maanden écht concrete resultaten te kunnen laten zien op de vertrouwde manier. De verantwoording van de financiële rechtmatigheid gaat over uiteenlopende bedrijfsprocessen en omvat uiteindelijk zowel de opbrengsten als uitgaven. Het beschrijven van die processen is voor elke individuele organisatie monnikenwerk. In de Key2Control software is dat werk allemaal al gedaan en zijn bedrijfsprocessen standaard beschikbaar. Diverse gemeenten en gemeenschappelijke regelingen gebruiken deze normenkaders al enkele jaren om de rechtmatigheidsverantwoording te kunnen afleggen. Diverse accountants hebben inmiddels een positief oordeel afgegeven. Je kunt dus meteen aan de slag.

Wat laten we zien?

We laten je een pragmatische aanpak zien gericht op het inrichten en in stand houden van de PDCA-cyclus ofwel het zogenaamde vliegwiel dat de “inhoud” borgt. Dat is immers de kern van een beheersingsproces. We tonen hoe financiële rechtmatigheid in de Key2Control software wordt toegepast om de vereiste input te verzamelen, zonder daarbij jouw organisatie onnodig te belasten.

Voor wie is dit interessant?

De concerncontroller, businesscontroller, domein- of teamcontroller, specialisten AO/IC, VIC, manager bedrijfsvoering en interne auditor. met een focus op het tijdig aanleveren van betrouwbare informatie ten behoeve van de rechtmatigheidsverklaring die door het College/Dagelijks Bestuur moet worden afgegeven over de jaarrekening 2023.
Dit webinar geven we op 5 december uitsluitend voor klanten van Key2Control. 

Na een uur weet je:

  • Hoe je de Key2Control software kunt gebruiken om de opbrengstenkant van de financiële rechtmatigheidsverantwoording via de PDCA-cyclus te organiseren, te beheersen en te verantwoorden.

Aanmelden webinar Grip op financiële rechtmatigheid van opbrengsten

Dinsdag 5 december
11.00-12.00 uur