Webinar Grip op integriteit

Vanaf het boekjaar 2022 zijn accountants verplicht om in hun controleverklaring te rapporteren over (hun werkzaamheden op het gebied van) fraude en continuïteit. Niet in algemene bewoordingen, maar specifiek voor jouw organisatie, met aandacht voor de onderkende risico’s, de uitgevoerde controlewerkzaamheden en (indien mogelijk en relevant) ook de uitkomsten van die controlewerkzaamheden. Dat betekent dus ook dat jouw organisatie zich aantoonbaar moet verantwoorden aan de accountant tijdens de jaarrekeningcontrole op het gebied van misbruik, oneigenlijk gebruik en fraude ofwel de interne beheersing van integriteit.

Waar gaat het webinar over?

Tijdens dit webinar vertellen we je hoe je integriteit opneemt in een integrale interne beheersingsaanpak in de Key2Control software. Integriteit gaat over houding en gedrag, morele waarden en normen en daarmee samenhangende regels binnen jouw organisatie. Dat is een mooie definitie maar in de praktijk is het lastig om deze soft controls zichtbaar, beheersbaar en aantoonbaar te maken. De Key2Control software organiseert de interne beheersing en verantwoording van integriteit op een praktische wijze in de PDCA-cyclus. Gedurende het jaar worden hierdoor alle antwoorden verzameld die nodig zijn voor de jaarlijkse verantwoording van misbruik, oneigenlijk gebruik en frauderisico’s.

Wat laten we zien?

We laten je een pragmatische aanpak zien, gericht op het op gang krijgen en houden van de PDCA-cyclus ofwel het zogenaamde vliegwiel dat de inhoud borgt. Dat is immers de kern van een beheersingsproces. We tonen hoe integriteit vanuit het perspectief van financiële rechtmatigheid in de Key2Control software wordt toegepast om de vereiste input te verzamelen, zonder daarbij jouw organisatie onnodig te belasten.

Voor wie is dit interessant?

De coördinator integriteit, HR-functionaris, manager bedrijfsvoering en financieel professional.

Na een uur weet je:

  • Hoe je de Key2Control software kunt gebruiken om via de PDCA-cyclus misbruik, oneigenlijk gebruik en frauderisico’s inzichtelijk te maken, te beheersen en te verantwoorden.
  • Welke ervaringen andere organisaties al hebben opgedaan met integriteit in de Key2Control software .
  • Hoe je slim kunt samenwerken met andere interne beheersingsprofessionals om te komen tot een integrale aanpak van integriteit.

Meer weten?

Wil je meer weten over integriteit en onze aanpak om dit thema intern te beheersen?
Neem gerust contact op.