De impact van het wetsvoorstel bevorderen integriteit

Webinar Normenkader integriteit

Het wetsvoorstel bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur op decentrale overheden. Wat betekent dat voor jouw organisatie vanaf 1 januari 2023? 

Integriteit krijgt een steeds belangrijkere plek op de agenda bij openbaar bestuur. Dat blijkt eens te meer uit het feit dat de Eerste Kamer op dinsdag 11 oktober 2022 heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee integriteit bij gemeenten, provincies en waterschappen moet verbeteren. Dit besluit moet écht de bijl gaan zetten in de bestuurlijke problemen en integriteitskwesties die de afgelopen jaren regelmatig het nieuws haalden.

Integriteitskwesties

Met name decentrale overheden moesten het regelmatig ontgelden de afgelopen jaren. Diverse bestuurlijke en ambtelijke integriteitskwesties haalden regelmatig het nieuws. Met het besluit van de Eerste Kamer worden onder meer de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet gewijzigd maar ook de Kieswet. Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2023 in werking treedt. De wijzigingen hebben dus zeer waarschijnlijk direct invloed op de aankomende verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen.

Wat het wetsvoorstel precies inhoudt lees je hier >>

Borgen integriteit

Integriteit is bepalend voor de legitimiteit van elke organisatie. Het is dus van belang om integriteit te borgen vanuit een integrale aanpak als onderdeel van integrale interne beheersing en financiële rechtmatigheid. Dat laatste vanwege het feit dat integriteit voor een groot deel tegemoet komt aan het toetsingscriterium ‘misbruik en oneigenlijk’ gebruik vanuit de soft controls.

Overheid & integriteit

Overheidsorganisaties liggen vaak onder het vergrootglas van de media en worden veelvuldig maatschappelijk onder vuur genomen worden als het gaat om het handelen van bestuurders of ambtenaren. Integer handelen vormt de basis voor een betrouwbare overheid. Voor de lokale overheden, de gemeenten, liggen wettelijke kaders over bestuurlijke integriteit vast in de Gemeentewet en over ambtelijke integriteit in de Ambtenarenwet 2017. Deze worden dus nu aangevuld met het nieuwe wetsvoorstel. Er is een groeiend besef bij gemeenten, dat een integrale en systematische benadering nodig is om integriteit blijvend te bevorderen en te borgen. Maar wat is dan de juiste route? Lees hierover meer in ons eerdere artikel over integriteit >>